Zadania w tej grupie mają za cel wspieranie realizowanych budów, remontów jak i funkcjonowania kościołów i kaplic na terenach misyjnych.PROJEKTY SAKRALNE 2019

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

Projekt AM 71: Stypendia mszalne dla kapłanów misjonarzy

Ten Projekt to stała i najbardziej katolicka forma pomagania księżom na misjach i wspólnotom, którym posługują. Jest to prośba o zamawianie mszy św. i składanie stypendiów mszalnych przy tej okazji.

Powrócę do użytego już wprowadzenia w ten zamysł: projekt stwarza możliwość zamawiania intencji mszalnych i składania przy tej okazji datków mszalnych. Ofiary mszalne należy zaliczyć do jednego ze źródeł utrzymania duchownych. Zwyczaj zama­wiania mszy świętych dostarcza księdzu oraz prowadzonym przez niego dziełom ważnego wsparcia finansowego, istotnego zwłaszcza tam, gdzie, tak jak w Polsce, ofiarność wiernych stanowi praktycznie jedyne źródło utrzymania Kościoła. Kodeks Pra­wa Kanonicznego określa, że „Wierni składający ofiarę, aby w ich intencji była odprawiona msza św., przyczyniają się do dobra Kościoła oraz uczestniczą przez tę ofiarę w jego trosce o utrzymanie szafarzy i dzieł" (kan. 946). Kanon ten podkreśla, że wierni składając ofiarę mszalną uczestniczą w trosce Kościoła o utrzymanie szafarzy oraz wspomagają jego działalność. Jest to więc jeden z konkretnych sposobów zaradzania potrzebom Kościoła (kan. 222 § 1). Z tego powodu, wierni powinni być odpowiednio pouczani na ten temat. Należy również podkreślać znaczenie ascetyczne tej jałmużny w życiu każdego chrześcijanina.

Celem tego projektu jest zaproszenie do składania ofiar mszalnych, które będą przekazywane misjonarzom z prośbą o cele­browanie mszy św. w intencjach Ofiarodawców. Mogą to być pojedyncze msze święte jak również tzw. „gregoriańskie".

odpowiedzialny: ks. dr Grzegorz Wita, dyrektor PDM archidiecezji katowickiej

Projekt AM 72: Materiały dla katechistów, umeblowanie zakrystii i odnowa kaplicy w ogrodzie probostwa misji Mpanshyia (Zambia)

W ubiegłym roku udało się zorga­nizować kilkanaście różnych spotkań, które zgromadziły ludzi z całej parafii. Począwszy od obozów dla dzieci, wyjazdów z mło­dzieżą, poprzez rekolekcje, festiwale i warsztaty dla katechistów.

W tym roku kontynuujemy podjęte wcześniej inicjatywy duszpasterskie ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla kate­chistów. Chcemy każdego wyposażyć w potrzebne materiały i tym samym ujednolicić program nauczania i przygotowania do sakramentów w całej parafii.

Obecnie nasza parafia pw. św. Józefa w Mpanshyi składa się z 13 innych podstacji oraz 4 innych czekających na pełne usamodzielnienie.

Planujemy w najbliższym czasie odnowić zakrystię naszego kościoła w misji głównej. Konieczny jest zakup mebli, co pozwoli przechowywać szaty i naczynia liturgiczne w dobrych warunkach.

Jesteśmy także w trakcie odnowy kaplicy pw. św. Benedykta w ogrodzie probostwa. Kaplica ta wymaga gruntownego remon­tu włącznie z wymianą dachu i założeniem okien. W tej kaplicy jest przechowywany Najświętszy Sakrament. Położona w zaciszu ogrodu kaplica ta jest wspaniałym miejscem do modlitwy i medytacji zarówno dla domowników jak i odwiedzających gości, sióstr zakonnych i księży.

odpowiedzialny: ks. Michał Matysik, Mpanshya, Zambia

Projekt AM 73: wyposażenie domu rekolekcyjnego Fides et Ratio i formacja rodzin w Szucińsku (Kazachstan)

W ramach sanktuarium Maryi, Królowej Rodzin w Szuciń­sku prosperuje dom rekolekcyjny Fides et Ratio. Odbywają się w nim rekolekcje, obozy, dni skupienia. Jest miejscem ewan­gelizacji i formacji. Każdego roku gościmy w nim ok. 600 osób.

Większość stanowią dzieci i młodzież. Małżeństwa i rodziny przeżywają tutaj swoje rekolekcje od 2011 roku. Dom rekolek­cyjny odgrywa ważną rolę dla całego Kościoła w Kazachstanie. W 2019 roku będzie obchodził 20-lecie swojego istnienia.

Opłaty za pobyt wystarczają jedynie na pokrycie bieżących wydatków i drobne naprawy. W najbliższej przyszłości planu­jemy dokonać gruntownego remontu pomieszczeń i elewacji budynku. Będziemy ubiegać się o pomoc finansową u wielu różnych organizacji dobroczynnych, jak i u poszczególnych osób. Jedną z pilnych potrzeb jest wymiana materaców na łóż­ka i kompletów pościelowych w liczbie 50 sztuk.

Przy erygowanym w 2017 roku sanktuarium Maryi Królowej Rodzin staramy się stworzyć ośrodek pomocy i wsparcia dla rodzin.

Obszarami wsparcia chcemy objąć:

 • edukację rodziny – w zakresie przygotowania do małżeństwa oraz materiałów formacyjnych Domowego Kościoła;
 • formacja rodziny – organizowanie dni skupienia, a także rekolekcje dla małżeństw;
  • pomoc rodzinie – pokrycie kosztów edukacji bądź wyżywienia dzieci z rodzin wielodzietnych biednych.

odpowiedzialny: ks. Rafał Lar, Szucińsk, Kazachstan
ks. Dawid Sładek, Szucińsk, Kazachstan

 
PROJEKTY SAKRALNE 2018

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

Projekt AM 60: Stypendia mszalne dla księży misjonarzy

Jest to stała propozycja, najbardziej katolicka forma pomagania księżom na misjach i wspólnotom, którym posługuję. Jest to prośba o zamawianie mszy św. i składanie stypendiów mszalnych przy tej okazji.

Praktyka składania ofiar mszalnych istnieje w Kościele od poczętku. Ma ona znaczenie materialne i duchowe.

MATERIALNE: ofiarodawca sponsoruje dzienne utrzymanie księdza sprawujęcego Eucharystię. Na pytanie - ile powinien składać w ofierze mszalnej, słuszną wydaje się odpowiedz, że oddaje „swoję dniówkę". Wtedy każdy ofiarowałby dar proporcjonalny do swoich zarobków. Kto zarabia mało, uczciwie daje mało, kto zaś zarabia więcej, proporcjonalnie więcej ofiaruje.

DUCHOWE: ofiara mszalna stanowi dobrowolnę część wkładu ..zamawiajęcego intencję" w Eucharystię. Do Ofiary Jezusa wraz z oddaniem siebie składający ofiarę mszalnę dołączaję coś, co Ich kosztuje.

Celem tego projektu jest zaproszenie do składania ofiar mszalnych, które będę przekazywane misjonarzom z prośbę o celebrowanie mszy św w intencjach Ofiarodawców. Mogę to być pojedyncze msze święte jak również tzw. „gregoriańskie".

odpowiedzialny: ks. dr Grzegorz Wita

 

Projekt AM 61: Wyposażenie sali w Likumbii

Parafia w Likumbi istnieje już prawie 2 lata. Kończymy Centrum Duchowości, gdzie będzie kościół i duża salka do spotkań z liderami oraz miejsce do nauczania katechumenów. Planujemy też wykorzystać to pomieszczenie do nauki czytania i pisania. Jest bardzo dużo chętnych spośród dzieci i młodzieży, a nawet wiele osób dorosłych, szczególnie kobiet, chcących się uczyć czytania i pisania.

Bez wykształconych liderów – katechistów nie ma rozwoju w duszpasterstwie. To oni przewodniczą niedzielnym modlitwom gdy nie ma księdza w niedziele w danej stacji. Oni też kierują wspólnotą w poszczególnych stacjach mając zaufanie społeczności.

Z Waszą pomocą uda się wyposażyć salkę w potrzebne meble i w różne pomoce, które będą służyły katechezie i podczas lekcji dla liderów i w edukacji podstawowej.

Potrzebne meble chcemy wykonać własnymi środkami: podstawową konstrukcję spawając ze stalowych rurek, natomiast blaty i siedziska z oparciami chcemy wykonać ze sklejki, która jest mocna i odporna na zniszczenia.

odpowiedzialny: ks. Piotr Kołcz, Likumbi (Zambia)

 

Projekt AM 62: Domki św. Pawła Apostola dla Masansy

Do parafii Miłosierdzia Bożego w Masansie należy ponad 30 wspólnot, które są rozsiane w dużej odległości od siebie i dotarcie do nich bez dobrego terenowego samochodu jest bardzo trudne, zwłaszcza w porze deszczowej.

Największe owoce pastoralne przynoszą nie jednorazowe wizyty w poszczególnych wspólnotach, ale dłuższe pobyty, połączone z odwiedzinami rodzin w ich domach. Żeby odwiedzić tylko 8 rodzin rozproszonych w buszu, trzeba było pokonać 42 kilometrów. Na takie odwiedziny potrzeba czasu i miejsca, gdzie można się zatrzymać.

Domek św. Pawła Apostoła o wymiarach ok. 4 x 6 m to inicjatywa, która będzie wspierać głoszenie Ewangelii wśród naszych parafian, mieszkających w trudnodostępnych terenach. Wierni są gotowi zrobić to, co możliwe w ich zakresie, czyli: przygotować cegły, piasek, żwir oraz zapewnić robotników. Aniołów Misji Archidiecezji Katowickiej zaś chcemy prosić, by zaadoptowali konkretne wspólnoty przez modlitwę i pomoc materialną na ten cel.

odpowiedzialny: ks. Marek Paszek, Masansa (Zambia)

 
PROJEKTY SAKRALNE 2017

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

Projekt AM 47: Budowa kaplic różańcowych w Szucińsku (Kazachstan)

Rys maryjny jest znakiem rozpoznawczym Kościoła w Kazachstanie.

Modlitwa różańcowa zaspokaja głód Boga. Dowodem tego jest chociażby budowa kościoła w Szucińsku, której od samego początku towarzyszyła modlitwa różańcowa odmawiana codziennie przez 3 Róże różańcowe liczące po 20 osób każda.

13 lipca 2016 roku czytaliśmy w kościołach list pasterski, w którym nasi biskupi wzywali wiernych w Kazachstanie do ducho­wego przygotowania się na 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Każdego 13 dnia miesiąca odmawiamy modlitwę zawierzenia Maryi całego Kazachstanu i Azji Centralnej. Biskupi wzywają do ożywienia modlitwy w parafii i powołania nowych Róż różańcowych.

Modlitwa różańcowa naszych parafian przybliży małżeństwa i całe rodziny do Jezusa.

Parafianie rozpoczęli także budowę groty maryjnej przed kościołem. Wzdłuż chodnika za grotą powstanie 20 stacji różańco­wych. Za stronę wykonawczą odpowiadają parafianie, ofiarodawców prosimy o wsparcie zakupu potrzebnego materiału.

Odpowiedzialny - ks. Rafał Lar, Szucińsk

 

Projekt AM 48: Stacje Drogi Krzyżowej dla Likumbi (Zambia)

Likumbi, to bardzo młoda parafia utworzona w minionym roku. Patronuje nam Chrystus Król. Likumbi położone jest w odległości 75 km od Kabwe. Jest to teren rozwojowy: elektryfikacja jest na ukończeniu; ma być wybudowana asfaltowa droga łącząca Kabwe i Old Mkushi.

Potrzebna jest formacja duchowa tego młodego misyjnego Kościoła. Nie wszyscy potrafię czytać, mają ograni­czony dostęp do wiedzy, a tym samym i duchowego wzrostu. Na terenie parafii jest 14 stacji dojazdowych oddalonych od 12 do 38 km. Wyposażenie ich jest bardzo skromne.

Pragniemy z Waszą pomocą wyposażyć wszystkie dojazdowe kaplice naszej parafii w stacje Drogi Krzyżowej Nie posiada ich żadna z nich, z wyjątkiem jednej, która otrzymała owinięte folią obrazki stacji. To pomaga im przeżywać drogę krzyżową w okresie Wielkiego Postu. Stacje te byłyby najładniejszym, bo jedynym kolorowym elementem wystroju kaplic, w których widnieją zazwyczaj odręcznie wyrysowane węglem lub kredą krzyżyki i numery stacji.

Chcemy wydrukować w Polsce obrazy przedstawiające stacje Drogi Krzyżowej i po przesłaniu oprawić je tu na miejscu w ramy posiadające krzyżyki. Tę pracę mogą wykonać miejscowi stolarze.

Odpowiedzialny - ks. Piotr Kołcz, Likumbi

 

Projekt AM 49: Zaplecze pastoralne w Old Mkushi (Zambia)

Przygotowania do realizacji tego projektu zostały rozpoczęte w 2015 roku. Wykonany został już projekt tego budynku, a obecnie przygotowujemy pokój w zakrystii przy istniejącej kaplicy, w której kapłan mógłby się zatrzymać na noc.

Obecnie planujemy wywiercenie studni głębinowej przy kaplicy w Old Mkushi. Jest ona bardzo potrzebna, nie tylko ze względu na przyszłe prace budowlane, ale będzie także służyć lokalnej społeczności, szczególnie naszym parafianom, którzy gromadzą się na odbywające się tam celebracje liturgiczne, czy warsztaty.

Parafianie z Old Mkushi zobowiązali się również przygotować odpowiednią ilość piasku i kamieni potrzebnych do prac budowlanych.

Odpowiedzialny - Ks. Marek Paszek, Masansa

 
PROJEKTY SAKRALNE 2016

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

 • projekt AM 34: Centrum Pastoralne Old Mkushi (Zambia)
 • projekt AM 35: Intencje i stypendia mszalne dla księży misjonarzy
 • projekt AM 36: Centrum Pastoralne Likumbi (Zambia)
Więcej…
 
PROJEKTY SAKRALNE 2015

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

 • projekt AM 18: intencje i ofiary mszalne dla kapłanów misjonarzy
 • projekt AM 19: budowa kaplicy w Sculeni (Mołdawia)
 • projekt AM 20: rekolekcje dla Slużby Liturgicznej (Mołdawia)
 • projekt AM 21: budowa kaplicy w Namalundu Turn Pike (Zambia)
 • projekt AM 22: budowa parafii i kaplicy w Likumbi (Zambia)
Więcej…
 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2